Kredit do 12 obrokov - brez obresti

1212
 • Od 100,00 EUR do 8.000,00 EUR.
 • Z dokazilom o plači/pokojnini.
 • Odplačilna doba od 3 do 12 mesecev.

Osnovne informacije

Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 100 EUR in manjši od 8.000,00 EUR. Kredit poljubno prilagodite svojim željam – izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.

Lastnosti kredita

Obrestna mera

0 %

Strošek odobritve

1,5 % od zneska kredita

Strošek zavarovanja

2,43 % od zneska terjatev

Število obrokov

od 3 do 12

Minimalen znesek kredita

100 EUR

Maksimalen znesek kredita

 8.000 EUR

Minimalen mesečni obrok

10 EUR

V izračun efektivne obrestne mere (EOM) se vključujejo obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja. EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja ter veljavne obrestne mere. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe. Tudi stroški odobritve in zavarovanja kredita se odplačujejo z anuitetnim odplačilom, vsakega 18. v mesecu. Na stroške odobritve in zavarovanja kredita se ne obračunavajo obresti.

Znesek terjatev predstavlja vrednost kupljenega blaga, strošek odobritve, strošek zavarovanja in morebitne obresti.

Osnovni pogoji

 • Fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS, redno zaposlen ali upokojen.
 • Oseba, ki najame kredit, mora biti ob najemu stara najmanj 18 let, maksimalna starost ni omejena.
 • Pri eni od slovenskih bank ali bank v državah EU imate odprt osebni račun in prejemate plačo/pokojnino v EUR.
 • Izkazan priliv iz naslova plače, pokojnine je enak ali višji od 90% neto minimalne plače, kar trenutno znaša 662,50 EUR plače oz. 625,70 EUR pokojnine (85 %), pri čemer se lahko kot del plače upoštevajo tudi materialni stroški (prevoz in malica), ki se na bančnem izpisku pripoznajo v obliki nazivov MATERIALNI STROŠKI, DODATKI ali PREVOZ IN PREHRANA. 
 • Zaposleni ste lahko pri delodajalcu v Republiki Sloveniji ali pri delodajalcu ki ima sedež na območju države EU ali Švice in prejemate plačo v EUR.
 • Ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja pravilnosti vnosa telefonske številke.

Dokumenti za pridobitev hitrega kredita

 • veljaven osebni dokument s sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje v kartični obliki), ki ga je izdala RS 
 • bančna kartica 
 • davčna številka
 • bančni izpisek

Zadnji originalni mesečni bančni izpisek:

  • Do 15. v mesecu se predloži izpisek za pretekli ali predpretekli mesec - po 15. v mesecu se predloži izpisek preteklega meseca.
  • Originalno potrdilo banke o prilivih z naslova plače, ki ne sme biti starejši od 31 dni ob vložitvi prošnje za odobritev kredita in ne sme biti izdan po datumu sklenitve kreditne pogodbe. Na dokumentu je obvezen podpis in navedba podpisnika.
  • Izpis iz internetnega poslovanja s svojo matično banko v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni).
  • Potrdilo matične banke kreditojemalca o prilivu na osebni račun iz naslova zadnje zadnje plače/pokojnine.

REDNO ZAPOSLENI:

 • Če na mesečnem izpisku zaposlenega ni navedeno ob prilivu z besedo PLAČA, SALA, REDNO DELO, OSEBNI DOHODEK ali MATERIALNI STROŠKI, PREVOZ IN PREHRANA, DODATKI je potrebno dodati še ujemajočo plačilno listo.

NA PORODNIŠKEM DOPUSTU:

 • Dodatno predložite še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni. V kolikor ste zaposlen(a) za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja zaposlitve. V primeru, da iz bančnega izpiska ni razvidno, da je priliv iz naslova starševskega nadomestila, se predloži še potrdilo Centra za socialno delo.

UPOKOJENI:

 • Če na mesečnem izpisku upokojenca ni navedeno z besedo POKOJNINA, ZPIZ, PENS, je potrebno dodati še odrezek ZPIZ. Znesek pokojnine na izpisku se mora ujemati z zneskom na obvestilu ZPIZ-a.

UPOKOJENI, PREJEMNIKI RENTE IN/ALI POKOJNINE IZ TUJINE:

 • Poleg dokumentacije za upokojence, morate dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine (priliv iz naslova rente/pokojnine iz tujine mora biti vsaj v višini neto minimalne plače, ki trenutno znaša – 736,10 EUR; razlika v znesku na odločbi in na bančnem izpisku ne sme presegati 10 EUR).

ZAPOSLENI V TUJINI:

 • Poleg osnovne dokumentacije morate priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku (trenutni priliv iz naslova plače mora biti vsaj 736,10 EUR, dodatki se ne upoštevajo).

TUJI DRŽAVLJANI

 • Poleg dokumentacije za državljane Republike Slovenije morate dostaviti tudi potrdilo delodajalca za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni in potrdilo o prijavi stalnega prebivališča v Sloveniji. Tuji državljani morate imeti priliv iz naslova plače v višini 736,10 EUR (dodatki se ne upoštevajo). Poleg bančnega izpiska morate tuji državljani obvezno predložiti še ujemajočo plačilno listo. Maksimalni znesek iz naslova hitrih kreditov ne sme presegati 5.000 EUR.

Razno

 • Skupna zadolžitev iz naslova vseh sklenjenih in neodplačanih hitrih kreditov pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati 8.000,00 EUR.
 • Ob odobritvi kredita niste v postopku osebnega stečaja in najmanj 4 leta pred odobritvijo kredita niste bili v postopku osebnega stečaja.
 • Potrebno je plačati stroške odobritve in zavarovanja. Ti stroški so porazdeljeni med obroke.
 • Summit Leasing Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.
 • Družba Merkur trgovina, d.o.o. je pooblaščena za posredovanje kreditnih pogodb s strani družbe Summit leasing Slovenija d.o.o.

 

PRIMER

 

ZNESEK NAKUPA:

1.000,00 EUR

IZRAČUN:

obrok

 

ZNESEK KREDITA:

1.000,00 EUR

 

ODPLAČILNA DOBA V MESECIH: 

12

 

VIŠINA OBROKA:

86,64 EUR

 

*EOM:

7,38 %

 

 

 

 

SKUPNI ZNESEK PLAČIL:

1.039,64 EUR

 

STROŠKI ODOBRITVE:

15,00 EUR

 

STROŠKI ZAVAROVANJA:

24,64 EUR

 

DAN PLAČILA:

18

 

 

Pred odobritvijo kredita bomo izvedli osebno identifikacijo, ki je pogoj za vpogled v zbirko osebnih podatkov zadolženosti (SISBON).

*EOM izračunan na dan 16.12.2021.

Are Your Sure?

Exit